venerdì 16 marzo 2007

The Lord's Prayer


Pater hemon
ho en tois ouranois,
hagiastheto to onoma sou.
Eltheto he basileia sou.
Genetheto to thelema sou,
hos en ourano kai epi ges;
ton arton hemon ton epiousiov dos hemin semeron.
Kai aphes hemin ta opheilemata hemon
hos kai hemies aphekamen tois opheiletais hemon.
Kai me eisenegkes hemas eis peirasmon,
alla rhusi hemas apo tou ponerou.
Amen.

Nessun commento: