martedì 6 marzo 2007

Ang magaling na choir ay nasasabayan ng tao at marunong pumili ng mga awit.

Mula sa “Musicam Sacram”, kay Pope Pius X at kay Pope Pius XII, mas kalugod-lugod ang choir na nasasabayan ng tao kaysa sa choir na pang-concert ang pagkakanta.

Batayan din ng galing ng choir ang kakayahan nilang mamili ng angkop na awitin sa bawat pagdiriwang ayon sa:

1. Diwa ng Pagdiriwang (tema, liturgical season, pinagdiriwang na pista)
2. Pagka-angkop sa Katangiang-likas ng Bahagi na ginagamitan ng awit
3. Kakayahan ng Pamayanan na maintindihan ang awit at makasabay sa pag-awit

Nessun commento: